Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Czerwony Kaptur Weronika Kutner.

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Niniejszym uprzejmie informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych Czerwony Kaptur Weronika Kutner  oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

Proszę pamiętać, że zawsze możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:

Czerwony Kaptur Weronika Kutner z siedzibą w: 02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 8 lok.12. 
Administratorem Danych Osobowych jest Weronika Kutner.

2. Dane kontaktowe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną Twoich danych osobowych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy kontaktować się z nami przesyłając wiadomość e-mail na adres: deadfaceplugs@gmail.com lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres Czerwony Kaptur Weronika Kutner  ul. Surowieckiego 8 lok.12, 02-785 Warszawa. 

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane przez Czerwony Kaptur Weronika Kutner w związku z:

a. Koniecznością realizacji zawartej z Tobą umowy kupna/sprzedaży a także związanych z tym faktem możliwych zdarzeń wynikających z uprawnień i obowiązków obu Stron zawartej umowy w przypadku dokonania przez Ciebie zakupu w sklepie internetowym pod domeną www.deadfaceplugs.pl, a także prowadzeniem korespondencji oraz nawiązywania kontaktów telefonicznych pozostających w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy;

Podstawy prawne:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

b. Zobowiązaniem nałożonym na nas przez Ustawodawcę do prowadzenia ksiąg podatkowych i przechowywania ich wraz ze związanymi z nimi dokumentami do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (w przypadku zawarcia Tobą umowy poprzez dokonanie zakupów w sklepie pod domeną www.deadfaceplugs.pl).

Podstawy prawne:

– art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926);

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego).

4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych w celach wskazanych poniżej:

a.Zapewnienia obsługi usług płatniczych;

b. Prowadzenia z Tobą korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także udzielania informacji drogą telefoniczną w odpowiedzi na zainicjowany przez Panią/Pana kontakt także w sytuacjach, gdy nie wiąże się to wprost z wykonaniem umowy;

c. Prowadzenia z Tobą korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych w innych niż wymienione wyżej sprawach związanych z działalnością Czerwony Kaptur Weronika Kutner na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody;

d. Organizacji konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział wyrażając każdorazowo zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

e.  Zabezpieczenie bezpieczeństwa usług i przeciwdziałania oszustwom oraz nadużyciom;

f. Archiwizacji danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa;

g. Zapewnienia rozliczalności wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych będzie miał Administrator Danych Osobowych, pracownicy działu realizacji zamówień, marketingu a także podmioty przetwarzające Pana/Pani dane na nasze zlecenie – w tym podmioty zapewniające usługi rachunkowo-księgowe, hostingowe, informatyczne oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 
Twoje dane przekażemy także innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: – podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu umożliwienia dokonania przez Państwa zapłaty za zakupiony towar w sklepie www.deadfaceplugs.pl i ewentualnego dokonania zwrotu na Twoją rzecz; – podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 
Nadto na żądanie i w oparciu o wskazane podstawy dostęp do Twoich danych mogą uzyskać także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organa ścigania.

6. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do Państwa trzeciego (tj. leżącego poza EOG).

7. Okres w którym Twoje dane osobowe będą przetwarzane.

a. Jeśli zarejestrowałaś/eś się w naszym sklepie zakładając konto i jednocześnie zostałaś/eś naszym Klientem (tj. dokonałaś/eś zakupu w sklepie www.deadfaceplugs.pl) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres istnienia firmy Czerwony Kaptur Weronika Kutner, a w przypadku zakończenia działalności także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawartymi z Tobą Umowami. Proszę pamiętać, że w każdej chwili możesz skrócić czas przetwarzania swoich danych osobowych korzystając z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt 9 niniejszej informacji.
Podstawy prawne: – udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której przetwarzanie danych dotyczy; – art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926; – art. 6 ust. 1 lit. c RODO(niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego);

b. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w sklepie pod domeną www.deadfaceplugs.pl i nie dokonania zakupów dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę umożliwiając dokonanie zakupów bez konieczności ponownej rejestracji w terminie do 12 miesięcy. W przypadku nie zdecydowania się na zakup w podanym terminie Twoje konto w sklepie www.deafaceplugs.pl zostanie usunięte i tym samym Twoje dane osobowe nie będą przez nas dalej przetwarzane. Proszę pamiętać, że w każdej chwili możesz skrócić czas przetwarzania swoich danych osobowych korzystając z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt 9 niniejszej informacji.

c. Jeśli zostałaś/eś naszym Klientem (tj. dokonałaś/eś zakupu w sklepie www.deadfaceplugs.pl) nie zakładając konta (opcja „Zakupy bez rejestracji”) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawartymi z Tobą Umowami. Proszę pamiętać, że w każdej chwili możesz skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt. 9 niniejszej informacji.

d. W przypadku organizacji konkursów, akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych, w których możesz wziąć udział, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać 30 dni licząc od daty ich zakończenia. W przypadkach wystąpienia konieczności przetwarzania Twoich danych ponad wskazany w poprzednim zdaniu okres każdorazowo poinformujemy Cię o tym w Regulaminie poszczególnych akcji. Proszę pamiętać, że w każdej chwili możesz skrócić czas przetwarzania swoich danych osobowych korzystając z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt 9 niniejszej informacji.
e) W przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych w oparciu o wyrażoną zgodę w związku z okolicznościami innymi niż wymienione w pkt 7 podp. a-d informację o okresie przetwarzania przekażemy niezwłocznie w momencie rozpoczęcia przetwarzania tych danych.

Niezależnie od okresów przetwarzania danych osobowych podanych w pkt 7 w każdej chwili możesz zażądać zaprzestania ich przetwarzania przez Czerwony Kaptur Weronika Kutner, bądź skorzystać z innych Twoich uprawnień, o których mowa w pkt. 8 oraz pkt. 9 kontaktując się z nami drogą mailową na adres: deadfaceplugs@gmail.com albo przesyłając informację pocztą tradycyjną na adres Czerwony Kaptur Weronika Kutner, ul. Surowieckiego 8 lok. 12, 02-785 Warszawa.

8. Informacja Twoich prawach do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych.

Uprzejmie informujemy, że masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich poprawienia i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu. Możesz zażądać także przeniesienia swoich danych osobowych do innej firmy. 
Jeżeli chciał/a/byś złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Czerwony Kaptur Weronika Kutner prosimy o skontaktowanie się z nami – dane kontaktowe podaliśmy w pkt 1 niniejszej informacji.

9. Informacja o Twoim prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Informujemy Cię o prawie do cofnięcia w każdej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku podjęcia decyzji o cofnięciu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przekazanie nam informacji – dane kontaktowe podaliśmy w pkt 1 niniejszej informacji.

10. Informacja o Twoim prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Na dzień niniejszej informacji bliższe informacje możesz znaleźć w serwisie prowadzonym przez organ nadzorczy pod adresem internetowym https://giodo.gov.pl/579 (uwaga – od dnia 25.05.2018 roku zmieni się nazwa organu nadzorczego, a więc może zmienić się także adres prowadzonego przez niego serwisu internetowego).

11. Informacja, czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

a. Podanie przez Ciebie danych osobowych w trakcie rejestracji w sklepie pod domeną www.deadfaceplugs.pl jest warunkiem ustawowym, niezbędnym dla możliwości dokonania zakupów w naszym sklepie. 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO(niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).

b.  Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych poprzez zaznaczenie stosownej opcji w trakcie rejestracji w naszym sklepie internetowym pod domeną www. deadfaceplugs.pl lub poprzez podanie adresu e-mail na głównej stronie sklepu w polu tekstowym „wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać aktualności” opisanym jako „NEWSLETTER”, albo wyrażenie zgody na piśmie umożliwi Ci otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych (w tym materiałów o tematyce promocyjnej). Wyrażenie zgody na otrzymywanie tych materiałów jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na możliwość dokonywania zakupów w naszym sklepie pod adresem www. deadfaceplugs.pl.

c. W przypadku organizacji przez Czerwony Kaptur Weronika Kutner konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych (tych, w których będziemy wymagać podania danych osobowych) podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny. W przypadku nie podania danych nie będziesz mogła/ógł wziąć w nich udziału.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl